Giertych: donoszę, że osoby podają się za sędziów SN i działają na moją szkodę
Mam pełną świadomość, że obecne kierownictwo Prokuratury Generalnej nie zrealizuje w tym zakresie swoich obowiązków procesowych i nie będzie ścigać sprawców tego przestępstwa. Ale mam również świadomość, że przestępstwo to przedawani się dopiero 24 lutego 2035 roku i że prędzej czy później jego sprawcy zostaną przez Rzeczpospolitą ukarani.

Warszawa, 25 lutego 2020 roku

Do

I Prezes SN prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf.

Szanowna Pani Prezes!

Uprzejmie informuję, że wczoraj otrzymałem dokument opatrzony pieczęcią SN, w którym wzywa się mnie do zapłaty rzekomej grzywny nałożonej podobno w ramach kary porządkowej przez tzw. Izby Dyscyplinarną SN oraz doręczono mi wyciąg z protokołu, w którym trzy osoby podają się za sędziów SN i podejmują decyzję o ukaraniu mnie porządkową karą grzywny.
Zgodnie z uchwałą z dnia 23 stycznia br. podjętą przez trzy połączone izby Sądu Najwyższego: „Izba Dyscyplinarna powołana w Sądzie Najwyższym ustawą o SN z 2017 r. strukturalnie nie spełnia cech niezawisłego sądu w rozumieniu art. 47 KPP oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, a także art. 6 ust. 1 EKOPCz, i ma charakter sądu wyjątkowego, którego ustanowienie – na mocy art. 175 ust. 2 Konstytucji RP- jest zakazane w czasie pokoju”.


W tej sytuacji jestem zmuszony zwrócić się do Pani Prezes o skierowanie zawiadomienia do Prokuratora Generalnego o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby, które dopuściły się czynu z art. 227 kk w zw. z art.271§1 kk w zw. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286§1 kodeksu karnego poprzez usiłowanie doprowadzenia mnie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3000 złotych stanowiącej rzekomą karę porządkową na rzecz Skarbu Państwa poprzez usiłowanie wprowadzania mnie w błąd co następujących faktów:

– istnienia Izby Dyscyplinarnej SN
– sprawowania przez osoby podpisane pod protokołem funkcji sędziego Sądu Najwyższego
– wydania postanowienia w przedmiocie kary porządkowej dla mnie
– obowiązku uiszczenia tej kary w terminie 30 dni

oraz dopuściły się tego czynu w związku z czynem spenalizowanym w art. 271§1 kk poprzez poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.
W swych działaniach w/w osoby naruszyły również art. 227 kk poprzez podawanie się za sędziów SN.

Uważam, że złożenie takie zawiadomienia przez I Prezesa SN byłoby logiczną konsekwencją uchwały trzech izb SN.


Szanowna pani Prezes!

Zgodnie z art. 183 Konstytucji RP Sąd Najwyższy reprezentowany przez panią Prezes sprawuje nadzór nad działalnością wszelkiego rodzaju sądów. W budynku Sądu Najwyższego, przy użyciu imponderabiliów procesowych charakterystycznych dla sędziów SN zostało w moim przekonaniu popełnione przestępstwo usiłowania oszustwa na moją szkodę. Przestępstwo to zostało popełnione z tego powodu, że ośmieliłem się przytoczyć i omówić uzasadnienie uchwały trzech połączonych izb Sądu Najwyższego. (…) W tej sytuacji uważam, że zasadne jest, aby I Prezes SN skierował zawiadomienie w tej sprawie do Prokuratora Generalnego. Mam pełną świadomość, że obecne kierownictwo Prokuratury Generalnej nie zrealizuje w tym zakresie swoich obowiązków procesowych i nie będzie ścigać sprawców tego przestępstwa. Ale mam również świadomość, że przestępstwo to przedawani się dopiero 24 lutego 2035 roku i że prędzej czy później jego sprawcy zostaną przez Rzeczpospolitą ukarani.

Roman Giertych
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*